นายบูชิต สอนอุ่น

ครู คศ.3

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 20/11/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 081952XXXX
 • Facebook :
 • Email : piboochit@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู คศ.3
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1529
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 304522041096411
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : btc

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่