นายธราพงศ์ พุฒิพุทธ

ครูชำนาญการ

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 10/09/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 081882XXXX
 • Facebook :
 • Email : tharapongpt@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : BTC สามัญรุ่นใหญ่

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่