นางสาวพรทิพย์ นวลใจบุตร

ครู คศ.2

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 19/06XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 088223XXXX
 • Facebook :
 • Email : tuang.601@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู คศ.2
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ :
 • รหัสประจำตำแหน่ง :
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่