นางปพิชญา ถิ่นสืบ

ครู คศ.3

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 30/04XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 085707XXXX
 • Facebook :
 • Email : totonoy500@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู คศ.3
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ :
 • รหัสประจำตำแหน่ง :
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่