สถิตินักเรียน 2567

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 19 22 41 2
ป.2 17 22 39 2
ป.3 24 23 47 2
ป.4 26 34 60 2
ป.5 24 21 45 2
ป.6 27 33 60 2
อ.1 9 12 21 1
อ.2 22 13 35 2
อ.3 25 17 42 2
รวม 193 197 390 17

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 11 10 21 นางวราภรณ์ จุณณวัตต์ นางสาวอภิญญาภรณ์ ชมภูมิ่ง
ป.1/2 8 13 21 นางวราภรณ์ จุณณวัตต์ นางสาวอภิญญาภรณ์ ชมภูมิ่ง
ป.2/1 10 9 19 นายสงกรานต์ ตักเตือน นางสาวลัดดา เป็งใจ
ป.2/2 7 12 19 นายบูชิต สอนอุ่น นางสาวมนสิชา สีมา
ป.3/1 12 12 24 นายธราพงศ์ พุฒิพุทธ
ป.3/2 12 11 23 นางวรารัตน์ เนื่องพืช
ป.4/1 11 19 30 นางปพิชญา ถิ่นสืบ นางนัฐธิชา มูลเมือง
ป.4/2 15 15 30 นางสาวพรทิพย์ นวลใจบุตร
ป.5/1 13 9 22 นางสาวพัชรกมล ม้าชัย
ป.5/2 11 12 23 นางสุกัญญา อุทังกาศ
ป.6/1 13 17 30 นายเสน่ห์ น้อยขัน นายวรพงษ์ สุกใส
ป.6/2 14 16 30 นางสาวภัทรพร พันธุ์อุดมศักดิ์
อ.1/1 9 12 21
อ.2/1 11 7 18 นางณัฐฐิญา มังกิตะ นางสาวถิรญา ร่องบอน
อ.2/2 11 6 17
อ.3/1 13 9 22 นางรัตนาภรณ์ แดนดงเมือง
อ.3/2 12 8 20 นางสาวกัญญ์ณณัฏฐ์ เชาวน์พยัคฆ์
รวม 193 197 390