สถิตินักเรียน 2566

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 17 18 35 2
ป.2 27 20 47 2
ป.3 26 32 58 2
ป.4 28 20 48 2
ป.5 28 32 60 2
ป.6 23 20 43 2
อ.1 15 9 24 1
อ.2 26 17 43 2
อ.3 20 22 42 2
รวม 210 190 400 17

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 10 8 18 นางวราภรณ์ จุณณวัตต์
ป.1/2 7 10 17 นางกนิษฐา กึกก้อง
ป.2/1 13 10 23 นายสงกรานต์ ตักเตือน นางสาวลัดดา เป็งใจ
ป.2/2 14 10 24 นายเสน่ห์ น้อยขัน นายErron Ralph
ป.3/1 10 18 28 นายธราพงศ์ พุฒิพุทธ นางสาวมนสิชา สีมา
ป.3/2 16 14 30 นางวรารัตน์ เนื่องพืช นางสาวอภิญญาภรณ์ ชมภูมิ่ง
ป.4/1 14 10 24 นางปพิชญา ถิ่นสืบ นางนัฐธิชา มูลเมือง
ป.4/2 14 10 24 นางสาวพรทิพย์ นวลใจบุตร
ป.5/1 15 16 31 นางสาวพัชรกมล ม้าชัย นายบูชิต สอนอุ่น
ป.5/2 13 16 29 นางสุกัญญา อุทังกาศ
ป.6/1 9 12 21 นายวรพงษ์ สุกใส
ป.6/2 14 8 22 นางสาวภัทรพร พันธุ์อุดมศักดิ์
อ.1/1 15 9 24 นางณัฐฐิญา มังกิตะ นางสาวถิรญา ร่องบอน
อ.2/1 13 9 22 นางรัตนาภรณ์ แดนดงเมือง
อ.2/2 13 8 21 นางสาวกัญญ์ณณัฏฐ์ เชาวน์พยัคฆ์
อ.3/1 10 11 21 นางดวงดาว ภูกา
อ.3/2 10 11 21 นางสาวพรหมธิดา อาภาโรจนเศรษฐ์
รวม 210 190 400