สถิตินักเรียน 2567

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 20 22 42 2
ป.2 17 18 35 2
ป.3 27 20 47 2
ป.4 26 32 58 2
ป.5 28 20 48 2
ป.6 28 32 60 2
อ.2 15 9 24 1
อ.3 26 17 43 2
รวม 187 170 357 15

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 10 11 21 นางวราภรณ์ จุณณวัตต์ นางสาวอภิญญาภรณ์ ชมภูมิ่ง
ป.1/2 10 11 21 นางกนิษฐา กึกก้อง นายErron Ralph
ป.2/1 10 8 18 นายสงกรานต์ ตักเตือน นางสาวลัดดา เป็งใจ
ป.2/2 7 10 17 นายบูชิต สอนอุ่น นางสาวมนสิชา สีมา
ป.3/1 13 10 23 นายธราพงศ์ พุฒิพุทธ
ป.3/2 14 10 24 นางวรารัตน์ เนื่องพืช
ป.4/1 10 18 28 นางปพิชญา ถิ่นสืบ นางนัฐธิชา มูลเมือง
ป.4/2 16 14 30 นางสาวพรทิพย์ นวลใจบุตร
ป.5/1 14 10 24 นางสาวพัชรกมล ม้าชัย
ป.5/2 14 10 24 นางสุกัญญา อุทังกาศ
ป.6/1 15 16 31 นายเสน่ห์ น้อยขัน นายวรพงษ์ สุกใส
ป.6/2 13 16 29 นางสาวภัทรพร พันธุ์อุดมศักดิ์
อ.2/1 15 9 24 นางณัฐฐิญา มังกิตะ นางสาวถิรญา ร่องบอน
อ.3/1 13 9 22 นางรัตนาภรณ์ แดนดงเมือง
อ.3/2 13 8 21 นางสาวกัญญ์ณณัฏฐ์ เชาวน์พยัคฆ์
รวม 187 170 357