นายสุธี พาทีทิน

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม)

นางพรทิพย์ ตูหม่อง

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายธราพงศ์ พุฒิพุทธ

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

นางอุไร สารบุรุษ

ตำแหน่ง : ครู คศ.3

นางสุกัญญา อุทังกาศ

ตำแหน่ง : ครู คศ.3

นางกนิษฐา กึกก้อง

ตำแหน่ง : ครู คศ.3

นางปพิชญา ถิ่นสืบ

ตำแหน่ง : ครู คศ.3

นางณัฐฐิญา มังกิตะ

ตำแหน่ง : ครู คศ.3

นางวรารัตน์ เนื่องพืช

ตำแหน่ง : ครู คศ.3

นายบูชิต สอนอุ่น

ตำแหน่ง : ครู คศ.3

นายวรพงษ์ สุกใส

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

นางรัตนาภรณ์ แดนดงเมือง

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

นางดวงดาว ภูกา

ตำแหน่ง : ครู คศ.3

นางสาวกัญญ์ณณัฏฐ์ เชาวน์พยัคฆ์

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

นางสาวภัทรพร พันธุ์อุดมศักดิ์

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

นายเสน่ห์ น้อยขัน

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

นางสาวพรทิพย์ นวลใจบุตร

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

นางสาวพัชรกมล ม้าชัย

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

นางสาวพรหมธิดา อาภาโรจนเศรษฐ์

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

นายสงกรานต์ ตักเตือน

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

นางวราภรณ์ จุณณวัตต์

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

นางสาวลัดดา เป็งใจ

ตำแหน่ง : ครูบุคลากรวิทย์ฯ คณิตฯ

นายErron Ralph

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอนชาวต่างชาติ

นางนัฐธิชา มูลเมือง

ตำแหน่ง : พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายประภาส โนรินทร์

ตำแหน่ง : นักการภารโรง

นางถนอมศรี เกื้อกูล

ตำแหน่ง : แม่บ้าน

นางสาวมนสิชา สีมา

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

นางสาวถิรญา ร่องบอน

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

นางสาวอภิญญาภรณ์ ชมภูมิ่ง

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

นางสาวสิริวัลยา คงเชย

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางกฤติกาญจน์ ผลดี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องสมุด